Reglement BeNe League

Reglement BeNe-Liga


De KBVB en KNVB zijn hard aan het werk om de zaken rondom de BeNe League rond te krijgen. Vandaag presenteren wij een concept van het Competitie Reglement. In april publiceerden wij al een fragment hiervan; nu het gehele Reglement.
Op deze publicatie kregen wij een reactie van de projectmanager voor de BeNe League, Jan Willem van Dop. Hij noemt dit reglement nog maar een concept waarin enkele cruciale zaken nog zullen wijzigen of zullen worden aangevuld. Hij betreurt het dat dit concept nu naar buiten komt.

De inzet van deze competitie:
De hoogst geklasseerde club na afloop van de reguliere competitie in de Women’s BeNe League A seizoen 2012/’13 is kampioen van de Women’s BeNe League. Dus er is geen Landskampioen van Nederland of een Landskampioen van Belgie. De hoogstgeklasseerde ploeg van Nederland doet mee aan de Champions League zo ook de hoogstgeklaseerde ploeg uit Belgie!

CONCEPT-REGLEMENT BENE LEAGUE (juni '12)

Titel 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. Dit reglement is van toepassing op de Women’s BeNe League en op alle aan de Women’s BeNe League deelnemende clubs.
 2. De Women’s BeNe League is een grensoverschrijdende competitie voor de top van het Belgische vrouwen voetbal (de Women’s Elite League) en de top van het Nederlandse vrouwen voetbal (de Eredivisie Vrouwen).
 3. De clubs die hiervoor, overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van dit reglement, in aanmerking komen en aan de Women’s BeNe League wensen deel te nemen, dienen zich op een nader door het bestuur te bepalen termijn schriftelijk te hebben aangemeld bij het bestuur middels het daartoe bestemde inschrijvingsformulier.
 4. De Women’s BeNe League is onder te verdelen in de Women’s BeNe League A en de Women’s BeNe League B.
 5. De uitvoering van de Women’s BeNe League is door de KBVB en de KNVB opgedragen aan het bestuur.
 6. De speelsters nemen in het seizoen 2012/’13 als actieve amateur of contractspeelster deel aan de competitie.
 7. De selectie van een deelnemende club dient te bestaan uit ten minste 18 speelsters die door de deelnemende club voor aanvang van de competitie en uiterlijk op een door het bestuur nader te bepalen datum, schriftelijk kenbaar dienen te worden gemaakt middels de daartoe
  bestemde spelerslijst.
 8. Een speelster mag niet uitkomen in de Women’s BeNe League voor een deelnemende club indien zij in het desbetreffende seizoen reeds voor een andere aan de Women’s BeNe League deelnemende club is uitgekomen in de Women’s Elite League of de Eredivisie Vrouwen.
 9. Ten behoeve van de tuchtrechtspraak is het Reglement Tuchtrechtspraak Women’s BeNe League seizoen 2012/’13 van toepassing op de deelnemende clubs.
 10. Het bestuur is bevoegd dispensatie te verlenen met betrekking tot het in dit reglement bepaalde. Een verzoek tot dispensatie dient schriftelijk aan het bestuur te worden gericht

Artikel 2 – Deelnemers

 1. Aan de Women’s BeNe League A doen mee:
  - de nummers 1 tot en met 4 van de ranglijst na afloop van de reguliere competitie in de Women’s Elite League seizoen 2012/’13; en
  - de nummers 1 tot en met 4 van de ranglijst na afloop van de reguliere competitie in de Eredivisie Vrouwen seizoen 2012/’13.
 2. Aan de Women’s BeNe League B doen mee:
  - de nummers 5 tot en met 8 van de ranglijst na afloop van de reguliere competitie in de Women’s Elite League seizoen 2012/’13; en
  - de nummers 5 tot en met 8 van de ranglijst na afloop van de reguliere competitie in de Eredivisie Vrouwen seizoen 2012/’13.


Artikel 3 – Inzet

 1. De hoogst geklasseerde club na afloop van de reguliere competitie in de Women’s BeNe League A seizoen 2012/’13 is kampioen van de Women’s BeNe League.
 2. a. De hoogst geklasseerde Belgische club na afloop van de reguliere competitie in de Women’s League A seizoen 2012/’13 heeft op grond van deze klassering in het seizoen 2013/’14 toegang tot de UEFA Women’s Champions League conform de op dat moment van toepassing zijnde UEFA regelgeving.
  b. De hoogst geklasseerde Nederlandse club na afloop van de reguliere competitie in de Women’s League A heeft op grond van deze klassering in het seizoen 2013/’14 toegang tot de UEFA Women’s Champions League conform de op dat moment van toepassing zijnde UEFA regelgeving.
 3. In beginsel degradeert de laagst geklasseerde Belgische club na afloop van de reguliere competitie in de Women’s BeNe League B seizoen 2012/’13 uit de Belgische Women’s Elite League conform de op dat moment van toepassing zijnde KBVB regelgeving.

Titel 2: Wedstrijdbepalingen
Artikel 4 - Algemeen

 1. De wedstrijden in de Women’s BeNe League A en de Women’s BeNe League B worden gespeeld met inachtneming van de wedstrijdbepalingen, waartoe behoren:
  a. de in deze titel opgenomen bepalingen;
  b. de spelregels zoals deze zijn vastgesteld door de International Football Association Board;
  c. de op grond van dit reglement door het bestuur gestelde nadere voorwaarden of reglementen.
 2. Wedstrijden worden geleid met inachtneming van het bepaalde in titel 4 van dit reglement.
 3. a. Een wedstrijd bestaat uit twee gelijke helften van 45 minuten.
  b. De speelsters hebben recht op een rust na de eerste helft. Deze rust duurt 15 minuten.
  c. De duur van de rust genoemd onder b mag alleen door de scheidsrechter worden gewijzigd.

Artikel 5 - Voorwaarden deelneming door speelsters

 1. Aan door het bestuur uitgeschreven wedstrijden in de Women’s BeNe League A en Women’s BeNe League B kan slechts worden deelgenomen door de speelsters:
  a. die ten minste 16 jaar zijn;
  b. die als speelgerechtigd lid voor een deelnemende club geregistreerd staan in overeenstemming met het gestelde in de Statuten, reglementen en besluiten van de nationale bond van de desbetreffende club alsmede het gestelde in de op de Women’s BeNe League van toepassing zijnde reglementen;
  c. wiens speelgerechtigdheid niet als gevolg van een opgelegde straf of om een andere reden is opgeschort.
 2. Een geldige, persoonlijke spelerspas dan wel een geldig legitimatiebewijs, in overeenstemming met het gestelde in de KBVB en/of KNVB regelgeving, dient door
  iedere speelster die deel wenst te nemen aan een wedstrijd in de Women’s BeNe League, voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd getoond te worden aan de scheidsrechter.

Artikel 6 - Wedstrijdkleding

 1. a. Een club die aan de Women’s BeNe League A of de Women’s BeNe League B deelneemt, is verplicht om voor de door haar elftal te spelen thuis- en uitwedstrijden, van elkaar afwijkende wedstrijdkleding, bestaande uit een shirt, broek en kousen, vast te stellen. De wedstrijdkleding dient, ondermeer voor wat betreft de op de wedstrijdkleding weergegeven sponsoruitingen, te zijn goedgekeurd door de nationale bond van de desbetreffende club en in overeenstemming te zijn met de op de Women’s BeNe League van toepassing verklaarde reglementen.
  b. Een beschrijving van de wedstrijdkleding van alle deelnemende clubs wordt vermeld op de website van de Women’s BeNe League.
 2. a. Tijdens de thuiswedstrijden zijn de speelsters verplicht om de in lid 1 van dit artikel goedgekeurde wedstrijdkleding voor de thuiswedstrijden te dragen.
  b. Tijdens de uitwedstrijden staat het de speelsters vrij om de hiervoor in lid 1 goedgekeurde wedstrijdkleding voor de thuis- dan wel de uitwedstrijden te dragen,
  zulks onder de voorwaarde dat de te dragen wedstrijdkleding zich voldoende onderscheidt van de wedstrijdkleding van het thuisspelende elftal, een en ander ter
  beoordeling van de scheidsrechter.
  c. De door de doelverdedigers te dragen wedstrijdkleding moet zich onderscheiden van de wedstrijdkleding van zowel zijn medespeelsters als van de speelsters van de tegenpartij, een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter.
 3. Bezwaren tegen de wedstrijdkleding van de tegenpartij dienen voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter te worden meegedeeld.
 4. De aanvoerder van elk elftal is verplicht aan een bovenarm een aanvoerdersband te dragen met een breedte van ten minste tien centimeter in een van het shirt afwijkende kleur.
 5. a. Speelsters dienen op het shirt van hun wedstrijdkleding op de rugzijde een nummer, het rugnummer, te dragen.
  b. De rugnummers dienen ten minste 20 cm hoog te zijn. De rugnummers dienen voldoende contrast te vormen ten opzichte van de kleur van het shirt.
 6. Een deelnemende club kan boven of onder het rugnummer de naam van de desbetreffende speelster vermelden. De letters van de naam mogen ten hoogste 7,5 cm bedragen.

Artikel 7 - Niet speelgerechtigde speelster

 1. Iedere speelster die voldoet aan de in artikel 5 van dit reglement gestelde voorwaarden is speelgerechtigd.
 2. a. Indien een deelnemende club meent dat een speelster aan een wedstrijd heeft deelgenomen die niet speelgerechtigd was, kan die club ter zake aangifte doen bij de aanklager.
  b. Bovendien kan de deelnemende club, op grond van het door de club onder a. gestelde, het bestuur verzoeken de wedstrijd verloren te doen verklaren.
 3. Een aangifte of verzoek, hiervoor genoemd in lid 2, dient schriftelijk binnen acht kalenderdagen nadat de desbetreffende club kennis heeft genomen dan wel redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het naar oordeel van die club deelnemen van een niet speelgerechtigde speelster, bij de aanklager te zijn ingediend onder opgave van de naam, althans van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de desbetreffende speelster.
 4. a. Indien uit het door de aanklager ingestelde onderzoek blijkt dat een niet speelgerechtigde speelster aan de wedstrijd heeft deelgenomen, kan de aanklager de
  zaak (doen) behandelen conform de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak BeNe League.
  b. In het hiervoor onder a genoemde geval, verklaart het bestuur de wedstrijd ongeldig en heeft de deelnemende club, waarvoor de niet speelgerechtigde speler is uitgekomen, de desbetreffende wedstrijd automatisch verloren met 3-0.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de bevoegdheden van het bestuur uit hoofde van het bepaalde in artikel 10 van dit reglement.

Artikel 8 - Invallersbepalingen

 1. Gedurende een wedstrijd mogen in het totaal dertien personen, waaronder maximaal zeven wisselspeelsters, op de bank plaatsnemen.
 2. Gedurende de gehele wedstrijd, verlengingen daaronder begrepen, mogen maximaal drie speelsters worden vervangen, onder wie de doelverdediger.
 3. Vanaf het moment dat een vervangen speelster het speelveld heeft verlaten, mag zij niet meer aan de wedstrijd deelnemen.
 4. Wanneer een deelnemende club meent, dat de scheidsrechter de invallersbepalingen onjuist heeft toegepast, kan zij binnen acht kalenderdagen na de desbetreffende wedstrijd het bestuur verzoeken de wedstrijd in geheel te laten overspelen.
 5. Wanneer een elftal een wedstrijd aanvangt met minder dan elf maar meer dan zeven speelsters mag dit elftal tijdens die wedstrijd, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, het aantal speelsters die daadwerkelijk op het veld staan aanvullen tot elf of zoveel minder als speelgerechtigd zijn deel te nemen.

Artikel 9 - Speeldagen en aanvangsuren

 1. Voor aanvang van het seizoen geeft een deelnemende club door aan het bestuur naar welke speeldag de voorkeur voor thuiswedstrijden uitgaat.
 2. Jaarlijks voor 1 januari maakt het bestuur de speeldagen van de wedstrijden alsmede het aanvangstijdstip van de wedstrijden van de deelnemende clubs bekend.
 3. De club waarvan het elftal op het vastgestelde aanvangstijdstip niet gereed is, is in overtreding. De scheidsrechter bepaalt in dat geval een nieuw aanvangstijdstip met inachtneming van artikel 10 lid 1 onder c van dit reglement.
 4. Een club kan telkens voor een seizoen toestemming krijgen de thuiswedstrijden aan te vangen op een door het bestuur nader vast te stellen tijdstip.

Artikel 10 - Niet spelen of niet uitspelen van wedstrijden

 1. Een wedstrijd wordt niet gespeeld of als niet gespeeld beschouwd, wanneer:
  a. de aangewezen scheidsrechter niet of niet tijdig is verschenen en niet overeenkomstig het in artikel 18 van dit reglement bepaalde een vervanger kon worden aangewezen;
  b. het speelveld door de scheidsrechter is afgekeurd;
  c. een half uur na het vastgestelde aanvangstijdstip een elftal niet in staat is de wedstrijd aan te vangen dan wel op dat moment over minder dan zeven speelsters beschikt;
  d. naar het oordeel van het bestuur enig reglement niet juist is toegepast.
 2. Wanneer een wedstrijd niet gespeeld wordt als gevolg van de afwezigheid van de scheidsrechter, kan de uitspelende club het bestuur verzoeken de reiskosten van maximaal twintig personen te doen vergoeden.
 3. Een wedstrijd kan als niet gespeeld worden beschouwd, wanneer:
  a. de wedstrijd door de scheidsrechter als gevolg van wangedrag of wegens wanordelijkheden is gestaakt;
  b. wanneer het aantal speelsters van een elftal minder dan zeven bedraagt;
  c. de scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt en niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van dit reglement een plaatsvervanger kan worden aangewezen;
  d. andere dan de hierboven genoemde oorzaken daartoe aanleiding hebben gegeven.
 4. De tuchtrechtelijke organen, genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak BeNe League, bepalen of er sprake is van schuld en, in het bevestigde geval, van welke partij(en).
 5. a. Indien sprake is van schuld, kan met inachtneming van het Reglement Tuchtrechtspraak BeNe League een straf worden opgelegd. Het bestuur wordt hiervan in kennis gesteld.
  b. Indien geen sprake is van schuld, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld.
 6. a. In het geval een wedstrijd niet is gespeeld of door het bestuur als niet gespeeld wordt beschouwd, wordt deze wedstrijd door het bestuur, na kennisneming van de bevindingen van het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan, in zijn geheel opnieuw vastgesteld, tenzij het bestuur beslist dat de op het moment van staken bereikte stand als einduitslag wordt aangemerkt.

  b. Indien het bestuur besluit een wedstrijd in zijn geheel opnieuw vast te stellen:
  - worden de waarschuwingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de uiteindelijk door het bestuur als niet gespeeld beschouwde wedstrijd wel geregistreerd;
  - blijven de veldverwijderingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de uiteindelijk door het bestuur als niet gespeeld beschouwde wedstrijd van kracht en kunnen direct worden afgehandeld volgens de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak BeNe League.

  c. Onder de voorwaarde dat geen zwaarwegende belangen van de betrokken clubs dan wel derden worden geschaad, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur in het belang van een regulier verloop van de competitie van de hiervoor onder a. en b. genoemde procedure afwijken.
 7. Een speelster die is uitgesloten van deelname aan officiële wedstrijden, mag wel deelnemen aan een opnieuw vastgestelde wedstrijd, die in haar uitsluitingsperiode wordt gespeeld, indien zij gerechtigd was de oorspronkelijke wedstrijd te spelen.
 8. Een schriftelijke mededeling aan het bestuur of aan de tegenpartij dat de club een voor haar vastgestelde wedstrijd niet zal spelen, is onherroepelijk.

Artikel 11 - Wedstrijdformulier

 1. a. De thuisspelende club draagt zorg voor de aanwezigheid van een door het bestuur vastgesteld wedstrijdformulier.
  b. Indien geen wedstrijdformulier voorhanden is, overhandigen de beide aanvoerders dan wel de teammanagers ten minste vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd een schriftelijke opgave met de gegevens, genoemd in lid 2 van dit artikel aan de scheidsrechter of laten zij deze opgave overhandigen.
 2. a. De aanvoerder dan wel de teammanager van een elftal dient het wedstrijdformulier te voorzien van:
  - (voor)namen, voorletters, geboortedatum en rugnummers van de basisspeelsters;
  - (voor)namen, voorletters, geboortedatum en rugnummers van de maximaal zeven mogelijke invallers;
  - (voor)namen, voorletters, geboortedatum en functie van de maximaal zes officials in de dug-out.
  b. De aanvoerder dan wel de teammanager van een elftal dient het wedstrijdformulier ten minste vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter te overhandigen of te doen overhandigen. In geval van een papieren wedstrijdformulier dient het wedstrijdformulier ondertekend te worden door de aanvoerder dan wel de teammanager van beide elftallen.
 3. Na afloop van de wedstrijd vermeldt de scheidsrechter op het wedstrijdformulier en/of de bijbehorende rapportage de volgende gegevens:
  a. de uitslag van de wedstrijd dan wel de reden van het niet uitspelen van de wedstrijd;
  b. de namen van degenen, die zijn vervangen, en de namen van hun vervangers;
  c. zijn naam, de namen van de assistent-scheidsrechters en die van de vierde official;
  d. de namen van speelsters en begeleiders, die door de scheidsrechter uit het speelveld zijn gezonden, anders dan naar aanleiding van twee waarschuwingen;
  e. de namen van speelsters, die een waarschuwing hebben ontvangen;
  f. de namen van begeleiders, die zich naar het oordeel van de arbitrage hebben misdragen en aan wie zulks door de scheidsrechter is meegedeeld;
  g. de onregelmatigheden en/of wanordelijkheden, die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.
 4. De scheidsrechter omschrijft op het wedstrijdformulier en/of de bijbehorende rapportage de door de desbetreffende speelster of begeleider gepleegde overtreding(en). Betrokkene wordt door deze aantekening in staat van beschuldiging gesteld.
 5. Nadat alle gegevens op het wedstrijdformulier zijn vermeld, wordt dit voor juist (digitaal) ondertekend door de scheidsrechter. Vervolgens ontvangen beide clubs een afschrift hiervan.
 6. a. Een digitaal ondertekend wedstrijdformulier wordt automatisch per e-mail naar een nader door het bestuur te bepalen e-mail adres verzonden.
  b. Bij een papieren wedstrijdformulier draagt de thuisspelende club zorg ervoor dat het ondertekende wedstrijdformulier uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd voor 12.00 uur per fax of per e-mail naar een nader door het bestuur te bepalen faxnummer of email adres is gezonden.

Artikel 12 - Rapportage

 1. In de in artikel 11 lid 3 onder a, d en f van dit reglement genoemde gevallen, alsmede in de gevallen waarin de scheidsrechter dit nodig oordeelt, moeten diens rapportage en de rapporten van de assistent-scheidsrechters en de vierde official omtrent hetgeen voor, tijdens of na de wedstrijd is voorgevallen uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd voor 12.00 uur per fax of per e-mail aan de aanklager zijn gezonden.
 2. In het geval, genoemd in artikel 11 lid 3 onder g van dit reglement, moet de rapportage omtrent hetgeen voor, tijdens of na de wedstrijd is voorgevallen binnen twee werkdagen na het betrokken voorval in het bezit worden gesteld van de aanklager.
 3. Gerapporteerd dient in ieder geval te worden door:
  a. de scheidsrechter;
  b. de bij een voorval betrokken speelsters en/of begeleiders;
  c. de besturen van de betrokken clubs.

Titel 3: Competities
Artikel 13 - Terugtrekken uit de competitie

 1. Het terugtrekken van een elftal door een club uit de competitie gedurende een seizoen heeft tot gevolg dat:
  a. alle door dat elftal gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd;
  b. geen rekening wordt gehouden met eventueel in mindering gebrachte winstpunten tengevolge van het niet opkomen tegen het teruggetrokken elftal;
  c. het wederom deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met toestemming van het bestuur, dat daaraan voorwaarden kan verbinden.
 2. Het terugtrekken van een elftal door een club tijdens de competitie tast de verkregen rechten van andere elftallen niet aan.


Artikel 14 - Promotie en degradatie

 1. Jaarlijks voor 1 januari maakt het bestuur bekend:
  a. de indeling van de competities;
  b. de promotie- en degradatieregeling;
  c. de regeling voor deelname aan een wedstrijdenreeks als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 2. Het bestuur kan voor de plaatsen, die leiden tot promotie, degradatie of die beslissen over deelname aan internationale competities, afzonderlijke wedstrijdenreeksen vaststellen.
 3. De toepasselijke bepalingen voor de hiervoor in lid 2 genoemde wedstrijdenreeksen worden eveneens voor 1 januari bekend gemaakt.


Artikel 15 - Competitieprogramma

 1. De vaststelling van de in competitieverband te spelen wedstrijden geschiedt onder verantwoordelijkheid van een door het bestuur aangewezen competitieleider.
 2. Voor 1 augustus worden aan de clubs bekend gemaakt:
  a. de uiterste datum voor het indienen van wensen voor het wedstrijdprogramma;
  b. de data waarop de beide Women’s BeNe League competities aanvangen.
 3. Het bestuur streeft ernaar zoveel als mogelijk rekening te houden met deze wensen, doch is daartoe niet verplicht.
 4. a. Het wedstrijdprogramma wordt door het bestuur vastgesteld en ten minste drie weken voor aanvang van de desbetreffende competitie aan de clubs bekend gemaakt.
  b. Het hiervoor onder a genoemde wedstrijdprogramma is voor alle clubs bindend, behoudens in geval van door de competitieleider geconstateerde overmacht.
 5. Een club is verplicht met het desbetreffende elftal aan een wedstrijd deel te nemen, wanneer de voorlopige vaststelling van die wedstrijd ten minste twee weken tevoren en de definitieve vaststelling ten minste één week tevoren aan haar is medegedeeld of wanneer beide betrokken clubs schriftelijk aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt dat zij aan de wedstrijd zullen deelnemen.
 6. Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur worden uitgesteld indien:
  a. aan de belanghebbenden daarvan ten minste twaalf uur tevoren kennis is gegeven;
  b. het bestuur ten minste tweeënzeventig uur voor de aanvangstijd van de vastgestelde wedstrijd een met redenen omkleed verzoek tot uitstel heeft ontvangen. Een verzoek als bedoeld hiervoor wordt door het bestuur in ieder geval gehonoreerd indien:
  - de keepster; en/of
  - twee of meer speelsters;
  van de desbetreffende club gekozen is/zijn voor een vertegenwoordigend elftal van de nationale A-ploeg tot en met de nationale U19-ploeg.
 7. a. Indien van overheidswege een wedstrijd wordt verboden, dient deze alsnog te worden gespeeld binnen een termijn van acht weken vanaf de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de reguliere competitie.
  b. Teneinde te bevorderen dat de nieuwe wedstrijd in de eigen accommodatie kan worden gespeeld, treedt de thuisspelende club zo spoedig mogelijk in overleg met de betrokken lokale autoriteiten.
  Uiterlijk binnen twee weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de reguliere competitie, dient de thuisspelende club aan het bestuur kenbaar te maken of en zo ja, op welke data de wedstrijd alsnog in haar accommodatie kan worden gespeeld.
  c. Wanneer niet tijdig een nieuwe datum voor de wedstrijd bij de thuisspelende club kan worden vastgesteld, wordt de wedstrijd gespeeld bij de tegenstander binnen de onder a genoemde termijn. Eveneens uiterlijk binnen twee weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de reguliere competitie, dient ook de tegenstander aan het bestuur kenbaar te maken of en zo ja, op welke data de wedstrijd in zijn accommodatie kan worden gespeeld.
  d. Wanneer niet tijdig een nieuwe datum voor de wedstrijd bij de tegenstander kan worden vastgesteld
  - wordt de wedstrijd binnen de onder a genoemde termijn gespeeld
  - op een door het bestuur aan te wijzen neutraal speelveld en,
  - indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt, zonder publiek.
  Het bestuur is bevoegd de wedstrijd op een ander speelveld dan genoemd in artikel 22 vast te stellen.
  e. Wanneer de wedstrijd niet tijdig conform het bepaalde onder a, b, c dan wel d kan worden gespeeld, beslist het bestuur, gehoord hebbende de beide betrokken clubs.
  f. Indien de wedstrijd op het speelveld van de tegenstander of op neutraal speelveld is gespeeld, dan worden de door de organiserende club en/of de organisatie in redelijkheid gemaakte kosten aan de organiserende club en/of organisatie uit de recette vergoed. Uit het eventuele resterende bedrag van de recette wordt aan de thuisspelende club de oorspronkelijk redelijkerwijs verwachte recette vergoed. Het bestuur stelt, de thuisspelende club gehoord hebbend, die vergoeding vast. Het resterende deel wordt in principe gelijkelijk verdeeld tussen de beide clubs.


Artikel 16 - Competitieresultaten

 1. De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten worden deze ploegen gerangschikt volgens:
  - het grootste aantal overwinningen;
  - het beste doelpuntensaldo;
  - het grootste aantal gemaakte doelpunten;
  - het grootste aantal doelpunten gemaakt bij uitwedstrijden;
  - het grootste aantal overwinningen bij uitwedstrijden;
  - de einduitslag van een te spelen beslissingswedstrijd of een beslissingwedstrijdenreeks, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.
 2. Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt het winnende elftal drie punten. Bij een gelijkspel ontvangt elk elftal een punt. Bij verlies worden geen punten toegekend.
 3. Onder doelsaldo wordt verstaan, het aantal doelpunten "voor" verminderd met het aantal doelpunten "tegen".
 4. a. Is de beslissing afhankelijk van het resultaat van een beslissingswedstrijd, dan zal bij een gelijke stand na negentig minuten, de wedstrijd als volgt worden verlengd:
  - onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw is geloot voor de aftrap of doelkeuze, met twee maal vijftien minuten
  verlengd;
  - na vijftien minuten spelen wordt van doel gewisseld;
  - is er, nadat twee maal vijftien minuten is gespeeld, nog geen beslissing gevallen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze als bepaald in de spelregels.
  b. Indien een beslissingswedstrijdenreeks wordt vastgesteld, is bij een gelijk aantal punten de regeling als genoemd in lid 1 van toepassing.
 5. a. De club waartoe het elftal behoort dat na afloop van de competitie van de Women’s BeNe League A de meeste wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van de Women’s BeNe League.
  b. Lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het in lid 5 sub a bepaalde.


Titel 4: Scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official
Artikel 17 - Aanwijzing van scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official

 1. Voor alle wedstrijden, die in de Women’s BeNe League worden gespeeld, worden door het bestuur een scheidsrechter, twee assistent-scheidsrechters en zo mogelijk een vierde official aangesteld die lid zijn van de KBVB of de KNVB. De scheidsrechter en, indien van toepassing, de vierde official dienen ten minste gerechtigd te zijn wedstrijden in de 3de nationale afdeling van de KBVB of de topklasse mannen van de KNVB te leiden.
 2. Elke aanstelling van een scheidsrechter, assistent-scheidsrechter en een vierde official wordt medegedeeld via het door het bestuur voor publicatie aangewezen medium of, indien dit niet meer mogelijk is, aan de thuisspelende club.
 3. Indien een door het bestuur aangestelde assistent-scheidsrechter niet bij de desbetreffende wedstrijd aanwezig is en op grond van het bepaalde in artikel 18 van dit reglement geen andere assistent-scheidsrechter kan worden aangewezen, is een elftal verplicht ervoor te zorgen, dat bij iedere door dit elftal te spelen wedstrijd een lid van de KBVB of KNVB, niet jonger dan zeventien jaar, als assistent-scheidsrechter optreedt.


Artikel 18 - Afwezigheid of uitvallen van scheidsrechter of assistent-scheidsrechter

 1. a. Als de scheidsrechter op het tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, wordt een kwartier gewacht. Als hij dan nog niet aanwezig is, dan wordt de wedstrijd geleid door een door de KBVB of KNVB aangestelde vierde official.
  b. Indien voor de desbetreffende wedstrijd geen vierde official is aangewezen, dan wordt de wedstrijd geleid door een aanwezige scheidsrechter die gerechtigd is wedstrijden in de Women’s BeNe League te leiden.
  c. Indien voor de desbetreffende wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig is die gerechtigd is wedstrijden in de Women’s BeNe League te leiden, dan wordt de wedstrijd geleid door de voor die wedstrijd door de KBVB of KNVB als eerste aangestelde assistentscheidsrechter.
 2. a. Is de scheidsrechter door de vierde official vervangen dan zal de oorspronkelijk aangewezen scheidsrechter, als hij tijdens de eerste helft van de wedstrijd verschijnt, de leiding in de tweede speelhelft overnemen. Verschijnt hij, als de tweede speelhelft is aangevangen, dan fungeert de vierde official, die zijn plaats heeft ingenomen, tot het einde van de wedstrijd als scheidsrechter.
  b. Is de scheidsrechter vervangen door een andere scheidsrechter, die gerechtigd is wedstrijden in de Women’s BeNe League te leiden, en verschijnt de oorspronkelijk aangestelde scheidsrechter, nadat de wedstrijd reeds is aangevangen, dan zal de plaatsvervanger de gehele verdere wedstrijd leiden.
  c. Is de scheidsrechter door de eerst aangestelde assistent-scheidsrechter vervangen dan zal de oorspronkelijk aangestelde scheidsrechter, als hij tijdens de eerste helft van de wedstrijd verschijnt, de leiding in de tweede speelhelft overnemen. Verschijnt hij, als de tweede speelhelft is aangevangen, dan fungeert eerst aangestelde assistentscheidsrechter, die zijn plaats heeft ingenomen, tot het einde van de wedstrijd als scheidsrechter.
 3. a. Als de assistent-scheidsrechter een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, zal de door het bestuur aangestelde vierde official hem vervangen.
  b. Indien geen door het bestuur aangestelde vierde official aanwezig is, dient in eerste instantie een KBVB scheidsrechter ingedeeld in categorie A of B of een tot de sectie betaald voetbal van de KNVB toegelaten assistent-scheidsrechter te worden benaderd, bij afwezigheid van wie achtereenvolgens in aanmerking komen een KBVB scheidsrechter uit categorie C of categorie D of een tot de KNVB competities van de sectie amateurvoetbal toegelaten scheidsrechter of bij gebreke hiervan elk lid van de KBVB of KNVB.
  Genoemde scheidsrechters of leden van de KBVB of KNVB mogen geen lid zijn van een van de betrokken clubs.
 4. Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing indien een scheidsrechter of een assistent-scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt.

Artikel 19 - Taken en bevoegdheden van scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official

 1. De taken en bevoegdheden van de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters en de vierde official worden mede bepaald door:
  a. de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, waaronder begrepen de spelregels;
  b. het bepaalde in de reglementen van de KBVB en KNVB, dit reglement in het bijzonder.
 2. a. De scheidsrechter is op grond van de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, bevoegd de daarin vermelde straffen op te leggen bij wedstrijden, waarvoor hij als scheidsrechter is aangesteld.
  b. Een scheidsrechter is op grond van de spelregels bevoegd een wedstrijd tijdelijk of definitief te staken.
  c. Het bestuur is bevoegd de scheidsrechter dienaangaande aanwijzingen te geven.
 3. a. De scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official dienen gekleed te zijn in door de KBVB of de KNVB voorgeschreven kleding.
  b. Het bestuur kan nadere voorschriften vaststellen met betrekking tot het merk en de uitvoering van het kostuum alsook ten aanzien de kleur. Dit geldt tevens voor de uitgaanskleding die in het kader van het reizen naar en van wedstrijden wordt gedragen.
  c. Ten aanzien van de kleding van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official is verder het bepaalde in de reglementen en besluiten van de KBVB en KNVB van toepassing.
 4. Voor het begin van de wedstrijd keurt de scheidsrechter het speelveld. Nadat hij het speelveld heeft goedgekeurd, draagt hij er zorg voor dat de elftallen de wedstrijd op het vastgestelde tijdstip aanvangen.
 5. Wanneer de scheidsrechter de bezwaren, genoemd in artikel 28 van dit reglement, juist oordeelt en de thuisspelende club zich niet kan beroepen op een ter zake verleende vrijstelling, wordt de wedstrijd niet gespeeld of wordt deze, indien reeds aangevangen, gestaakt.
 6. De scheidsrechter heeft het recht een wedstrijd niet te laten spelen of uitspelen indien hij naar zijn mening in het uitoefenen van zijn functie ernstig wordt belemmerd ten gevolge van een verzuim van de thuisspelende club als genoemd in artikel 28 van dit reglement.

Artikel 20 - Vergoedingen voor scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official
Aan de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official wordt voor het deelnemen aan wedstrijden een vergoeding verstrekt krachtens de met het bestuur overeengekomen afspraken.

Titel 5: Accommodaties
Artikel 21 – Accommodatie

 1. De deelnemende club moet beschikken over een stadion in België (indien de deelnemende club een Belgische club is) of een stadion in Nederland (indien de deelnemende club een Nederlandse club is) voor het spelen van wedstrijden die georganiseerd zijn in het kader van de BeNe League competitie.
 2. Het stadion van een deelnemende club moet voldoen aan de in dit reglement gestelde voorwaarden, de overige toepasselijke voorwaarden van de desbetreffende nationale bond alsmede de in het desbetreffende land vigerende wettelijke voorschriften.
 3. Het stadion moet zijn voorzien van:
  - een tribune met ten minste 200 individuele zitplaatsen;
  - een lichtinstallatie met een minimum bedrijfswaarde van 400 lux;
  - een ontvangstruimte voor publiek en bestuur;
  - twee gescheiden kleedkamers voor de aan een wedstrijd deelnemende elftallen;
  - een kleedkamer voor de arbitrage.
  Het bestuur is bevoegd dispensatie te verlenen ten aanzien van het gestelde hiervoor.
 4. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen op het gebied van infrastructuur.


Artikel 22 - Speelvelden en kleedgelegenheden

 1. Een deelnemende club dient bij aanvang van het seizoen te beschikken over ten minste één door het bestuur goedgekeurd speelveld.
 2. Een deelnemende club is verplicht voor het spelen van haar competitiewedstrijden te beschikken over een speelveld met in de onmiddellijke nabijheid daarvan een kleedgelegenheid, die voldoet aan door het bestuur daaraan gestelde eisen.
 3. Indien een deelnemende club tijdens het seizoen van speelveld wil veranderen, is zij verplicht hiervan 14 kalenderdagen tevoren aan het bestuur schriftelijk mededeling te doen.
 4. Een deelnemende club is niet gerechtigd wedstrijden te spelen op een ander dan het hiervoor in lid 2 genoemde speelveld, alvorens dit door het bestuur is goedgekeurd. Een club kan echter niet in gebreke worden gesteld, indien de keuring niet binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn heeft plaatsgevonden.
 5. Het bestuur heeft te allen tijde het recht de goedkeuring van een speelveld te herroepen.
 6. Indien bij een herkeuring van een speelveld en/of kleedgelegenheid de voorgeschreven maatregelen niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd, kan daarvoor door het bestuur een boete worden opgelegd.


Artikel 23 - Tijdelijke speelvelden
Het bestuur is bevoegd een deelnemende club toestemming te verlenen om een of meer thuiswedstrijden te spelen op een ander goedgekeurd speelveld dan het speelveld genoemd in artikel 22 lid 1 en 2 van dit reglement.

Artikel 24 - Ter beschikking stellen van een speelveld aan derden

 1. Een deelnemende club, die een speelveld in gebruik ontvangt van een ander, is verantwoordelijk voor het naleven van het bepaalde in artikel 22 van dit reglement.
 2. Indien een deelnemende club, die haar speelveld en kleedgelegenheid tijdelijk aan een andere deelnemende club ter beschikking heeft gesteld, daarmede in gebreke blijft of anderszins te kort schiet in haar verplichtingen, kan het bestuur van deze overtreding aangifte doen bij de aanklager, onverminderd de verplichting van eerstbedoelde deelnemende club om tevergeefs gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 25

 1. De thuisspelende club dient zodanige maatregelen te nemen dat op het moment van de keuringen, zoals genoemd in artikel 27 van dit reglement, over een speelveld kan worden beschikt, dat in een zodanige toestand verkeert dat de wedstrijd gespeeld kan worden op het vastgestelde tijdstip.
 2. Het speelveld van het stadion van de clubs die uitkomen in de Women’s BeNe League, dient te voldoen aan de in de reglementen van de KBVB en/of de KNVB dienaangaande gestelde eisen en bestaan uit natuurgras of kunstgras dat ten minste voldoet aan de “FIFA Recommended 2 Star” norm.
 3. De lengte van het speelveld dient, behoudens dispensatie van het bestuur, minimaal 100 x 64 meter en maximaal 110 x 75 meter te zijn.
 4. Het bestuur kan ontheffing verlenen van het in dit artikel bepaalde.

Artikel 26

 1. Indien een deelnemende club de beschikking heeft over een stadion met een verschuifbaar dak, dat het speelveld kan overdekken, staat het de club vrij het dak open dan wel dicht te hebben tijdens een wedstrijd.
 2. a. Tijdens de wedstrijd dient het verschuifbare dak in de stand te blijven, waarin het dak een uur voor aanvang van de wedstrijd staat.
  b. In het geval dat de thuisspelende club heeft gekozen voor het spelen van de wedstrijd met een open dak, kan de scheidsrechter desondanks voor aanvang van de wedstrijd beslissen dat het dak moet worden gesloten indien naar zijn oordeelde weersomstandigheden van dien aard zijn dat de wedstrijd anders niet kan worden gespeeld, zulks onder de voorwaarde dat het sluiten van het dak, mede in verband met de veiligheid, tot de mogelijkheden behoort.
 3. Onder de voorwaarde dat het sluiten van het dak, mede in verband met de veiligheid, tot de mogelijkheden behoort, kan de scheidsrechter tijdens de wedstrijd beslissen dat het dak moet worden gesloten indien de weeromstandigheden zodanig wijzigen dat de wedstrijd anders niet zal kunnen worden uitgespeeld.

Artikel 27 - Keuring van het speelveld

 1. a. Met de keuring van het speelveld waarop een deelnemende club zal spelen, is een daartoe door het bestuur aangewezen persoon belast, behoudens in de gevallen waarin het bestuur anders bepaalt.
  b. Een club is verplicht de door het bestuur aangewezen persoon toegang te verschaffen tot het speelveld op het tijdstip, waarop hij heeft bericht het speelveld te zullen keuren. Een vertegenwoordiger met beslissingsbevoegdheid van de desbetreffende club dient daarbij aanwezig te zijn.
 2. a. De door het bestuur aangewezen persoon keurt een speelveld alleen indien hij twijfelt aan de gesteldheid van het speelveld. Van zijn twijfel terzake de gesteldheid van een speelveld doet wordt direct melding gedaan aan het bestuur.
  b. Indien de club naar het oordeel van de door het bestuur aangewezen persoon niet beschikt over een speelklaar veld, doet hij hiervan direct melding aan het bestuur.
  c. Nadat de hiervoor onder b genoemde bevindingen aan het bestuur kenbaar zijn gemaakt, onderwerpt de voor de desbetreffende wedstrijd door het bestuur aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van het bestuur in de nabijheid van het speelveld wonende scheidsrechter, het speelveld eveneens aan een keuring.
  d. Indien de voor de desbetreffende wedstrijd aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van het bestuur in de nabijheid van het speelveld wonende scheidsrechter het speelveld niet speelklaar acht, keurt hij het speelveld af, zulks met inachtneming van het hieronder in lid 3 bepaalde.
  e. Indien geen melding als genoemd onder c is ontvangen, onderwerpt de door het bestuur aangewezen scheidsrechter bij aankomst het speelveld aan een keuring.
 3. a. Afkeuring van het speelveld op de dag voor de wedstrijd is slechts mogelijk, wanneer de scheidsrechter de toestand van het speelveld zodanig acht, dat het de volgende dag ook bij de gunstigste weersgesteldheid, het jaargetijde in aanmerking genomen, niet speelklaar zal zijn.
  b. De scheidsrechter is in dat geval verplicht om contact op te nemen met het bestuur.
 4. Eerst nadat de scheidsrechter het speelveld en de weersgesteldheid geschikt heeft bevonden om de wedstrijd op het vastgestelde tijdstip te laten spelen, roept hij de elftallen daartoe op.
 5. Indien de door het bestuur aangewezen persoon en/of de scheidsrechter van mening zijn dat het afkeuren van het speelveld een gevolg is van enige nalatigheid, wordt hiervan mededeling gedaan aan het bestuur.
 6. a. Het bestuur is bevoegd om in afwijking van het in deze titel bepaalde andere procedures met betrekking tot de keuring van speelvelden vast te stellen.
  b. Deze afwijkende keuringsprocedures worden voor de aanvang van het seizoen bekend gemaakt.

Artikel 28 - Speelveldinrichting en spelmateriaal

 1. De thuisspelende club is verplicht er voor te zorgen, dat het speelveld en het spelmateriaal voldoen aan de daaraan in de spelregels gestelde voorschriften.
 2. Indien de thuisspelende club niet aan de hiervoor in lid 1 genoemde bepaling voldoet, is de uitspelende club bevoegd haar bezwaren hiertegen aan de scheidsrechter kenbaar te maken. De bezwaren moeten gemotiveerd en terstond na het ontdekte verzuim aan de scheidsrechter kenbaar worden gemaakt doch uiterlijk twintig minuten voor het vastgestelde aanvangstijdstip van de betreffend wedstrijd, teneinde hem in de gelegenheid te stellen de kenbaar gemaakte bezwaren te beoordelen.
 3. De scheidsrechter geeft ten spoedigste kennis aan het bestuur van elk verzuim, hiervoor genoemd in lid 2, ook al wordt zijn aandacht daarop niet gevestigd door uitspelende club en is de wedstrijd (uit)gespeeld.

Artikel 29 - Medische voorzieningen
De thuisspelende club moet:
- tijdens de wedstrijden op het speelveld een verbandtrommel voor onmiddellijk gebruik aanwezig hebben, die voldoet aan de door het bestuur gestelde eisen;
- een brancard aanwezig hebben;
- de noodzakelijke medische voorzieningen kunnen treffen ter verzorging van bezoekers.


Titel 6: Contractspeelsters
Artikel 30 – Contractspeelsters
Een contractspeelster is een speelster die een spelerscontract heeft gesloten met een aan de Women’s BeNe League deelnemende club dat is geregistreerd door de KBVB of de KNVB.

Titel 7: Overige bepalingen
Artikel 31 - Orde en veiligheid

 1. Het bestuur kan in het belang van de orde en de veiligheid van speelsters, functionarissen en publiek aan iedere club algemeen geldende voorschriften en bijzondere aanwijzingen geven met betrekking tot de handhaving van de orde en de veiligheid bij wedstrijden in de Women’s BeNe League.
 2. Onverminderd het hiervoor in lid 1 bepaalde is elke club zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, ongeacht of sprake is van het spelen van een uit- of thuiswedstrijd of van een wedstrijd op een neutraal speelveld, verplicht tot het leveren van haar bijdrage aan:
  a. het handhaven van de orde zoals onder meer aangegeven in de hiervoor in lid 1 genoemde voorschriften en (bijzondere) aanwijzingen;
  b. de persoonlijke veiligheid van de speelsters, functionarissen en het publiek.


Artikel 32 - Schadevergoeding
Een club is verplicht de schade te vergoeden die het gevolg is van wanordelijkheden, genoemd in artikel 20 lid 2 onder b Reglement Tuchtrechtspraak BeNe League, indien deze wanordelijkheden veroorzaakt zijn door (een gedeelte van) haar aanhang.

Artikel 33 - Vrije toegang

 1. Een club die deelneemt aan de Women’s BeNe League is verplicht vrije toegang te verlenen tot de wedstrijden in de Women’s BeNe League aan een ieder die in het bezit is van:
  - een door de KBVB uitgegeven doorlopende uitnodigingskaart als bedoeld in artikel 1475 van de KBVB reglementen; of
  - een door het bestuur betaald voetbal of het bestuur amateurvoetbal van de KNVB afgegeven, naar tijdsruimte beperkt, algemeen toegangsbewijs, als bedoeld in artikel 3 van het Algemeen Reglement van de KNVB
 2. a. Aanvragen voor het bijwonen van een wedstrijd als genoemd in lid 1 dienen uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende wedstrijd bij de thuisspelende club te worden ingediend.
  b. De thuisspelende club dient voor de wedstrijden in de Women’s BeNe League de volgende aantallen en categorieën van plaatsbewijzen beschikbaar te hebben:
  - ten behoeve van nader door het bestuur van de Women’s BeNe League aan te wijzen personen: 20 zitplaatsen, voor zover aanwezig overdekt, inclusief toegang
  tot de bestuurskamer en met inbegrip van een parkeerkaart.
  - ten behoeve van andere personen die in het bezit zijn van een in lid 1 genoemde doorlopende uitnodigingskaart of algemeen toegangsbewijs: 20 zitplaatsen, voor zover aanwezig overdekt.
 3. Indien de vraag naar plaatsbewijzen de beschikbaarheid daarvan overtreft zullen de plaatsbewijzen worden toegekend naar volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 4. De aan de Women’s BeNe League deelnemende clubs zijn voorts verplicht een ieder, die daartoe door het bestuur van de Women’s BeNe League schriftelijk is gemachtigd, op diens verlangen te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de speelvelden en alle daarbij behorende of daarop voorkomende inrichtingen.


Artikel 34 – (Koop)Kaarten bezoekende club

 1. De bezoekende club heeft, ten behoeve van ondermeer bestuursleden en sponsors, in ieder geval recht op ten minste 10 kaarten voor zitplaatsen op de lange zijde (hoofdtribune) tussen de twee 16-metergebieden uit een aaneengesloten representatief vak. De kaarten dienen tevens toegang te bieden tot de bestuurkamer.
 2. De bezoekende club heeft voorts, ten behoeve van ondermeer (geblesseerde) speelsters en overige door de bezoekende club op te geven personen, in ieder geval recht op ten minste 20 kaarten voor zitplaatsen op de lange zijde (hoofdtribune) tussen de twee 16-metergebieden uit een aaneengesloten representatief vak.
 3. De kaarten als genoemd in lid 1 en 2 dienen om niet beschikbaar te worden gesteld door de thuisspelende club.


Artikel 35 - Slotbepaling

In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het bestuur afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur.